Sorumluluk Olarak Kontrol-Vitalik Buterin (Türkçe Çeviri)

Regulation and Decentralization

Sorumluluk Olarak Kontrol

Çoklu imza cüzdan sağlayıcısı, işlemlerini doğrulamak ve tamamlamak için cüzdan sahibinin özel anahtarına ikinci bir yetkilendirme anahtarı eklenmesini gerektiren barındırılmayan cüzdanlar oluşturma rolünü kısıtlarsa, sağlayıcı bir para aktarıcı değildir çünkü kabul etmez ve değer iletir. Öte yandan, Eğer… değer, sağlayıcının hesaplarında bir giriş olarak temsil ediliyorsa, mal sahibi ödeme sistemi ile doğrudan etkileşime girmiyorsa veya sağlayıcı değerin tamamen bağımsız kontrolünü elinde tutuyorsa, sağlayıcı da bir para verici olarak nitelendirilecektir.

--

--

👋Blockchain Geliştiricileri Topluluğu 💪0xcoinG araştırır, öğrenir, geliştirir / Fikirler ve kodlar dünyayı değiştirir 👉 Platform: https://linktr.ee/coing

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
coinG

👋Blockchain Geliştiricileri Topluluğu 💪0xcoinG araştırır, öğrenir, geliştirir / Fikirler ve kodlar dünyayı değiştirir 👉 Platform: https://linktr.ee/coing